Over ons

Balloon-shop is al jarenlang leverancier van ballonnen, ballondecoratie's en verhuur van afzetpalen en lopertjes. 

De balloon-shop levert al jarenlang ballonnen en ballondecoraties aan particulieren, winkels, bedrijven en scholen. 

Naast onze kantoorlocatie op de Holleweg 29 te Sittard is het ook mogelijk om via de webshop uw aankopen te doen. U kunt met Ideal betalen en de goederen worden naar u verzonden. 

Balloon-shop heeft al jaren de slogan "Het is Jouw Feestje" 

Het is alleen nog mogelijk om op afspraak onze locatie te bezoeken.

Algemene- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of ieder natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
dag : kalenderdag;
ondernemer : de Balloon-shop, gevestigd op de Rosmolenstraat 20, 6131 HX Sittard, Nederland met BTW-identificatienummer NL 116027216B01;
overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, direct of op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, ;
product : ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
voorwaarden : deze algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
6. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 - Het aanbod
1. Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
Artikel 3 – Offertes & Catalogi
1. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door ondernemer is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.
3. Afbeeldingen, maat –en gewichtsopgaven, enz.. welke de ondernemer verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de afnemer niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en of prijslijsten verplicht de ondernemer niet tot levering en blijven zijn eigendom.
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
Artikel 5 - Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De op de website producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn tevens inclusief BTW. Prijsverhogingen zijn toegestaan en zullen kenbaar gemaakt worden op de webshop www.balloon-shop.nl
Artikel 6 – Betaling & schadebeding
1. Betaling dient te geschieden ter bevestiging van de order. De goederen worden pas opgestuurd na ontvangst van betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Indien schriftelijk overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen de 7 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.
3. De ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 2 van dit artikel een maximum te stellen.
4. Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanaf op het moment dat de betaling binnen is bij Balloon-Shop.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de ondernemer gerechtig een vertragingsrente van 1.5% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuurdatum van het openstaand bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de afnemer in gebreke is te betalen, is de ondernemer niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding van overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten zijn voor de rekening van de afnemer. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde bedrag.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8. De afnemer die in gebreke blijft een factuur te betalen op de vervaldag, verbindt zich er uitdrukkelijk toe, dat het factuurbedrag wordt verhoogd met een rente van 15% en dit met een minimum van € 40.00, zonder aanmaning. Hierbij zijn niet gerekend eventuele gerechtkosten of incassobureaukosten, deze zijn ook ten koste van de afnemer.
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed afleveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo snel mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht genomen zullen worden, wordt elke aansprakelijkheid van de ondernemer wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
7. Overschrijding van de levertijd ontheft de afnemer niet van zijn verplichtingen.
Artikel 9 - Reclamatie en herroepingsrecht
1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
2. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de ongeopende verpakking. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren. De retourzending dienen franco verzonden te worden naar de ondernemer en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare en onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor de daaruit ontstane directe of indirecte materiële of lichamelijke schade aan afnemer of derden.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 12 - Overmacht
1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 14- Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 5 dagen na ontvangst van goederen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank van Maastricht.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 16 - Wijziging voorwaarden
1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Balloon-Shop Sittard | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel